POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI

ŁOWCY WIDOKÓW

Cały świat

obszar działania

2400+

członków

KLUB

Polityka prywatności i pliki cookies

Zapoznaj się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies na stronie internetowej www.lowcywidokow.pl zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 (RODO).

§1. Definicje

Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć.

Strona – Strona internetowa działająca na platformie WordPress, pod adresami https://lowcywidokow.pl, https://viewhunters.club, https://lovcivyhladov.sk, https://lovciwyhledu.cz, https://klubz.org.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający (czytający, przeglądający, komentujący, itp.) ze Strony

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Postanowienia ogólne

Strona szanuje prywatność użytkowników. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Stroną i obsługi uczestników programu odznak.

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony jest Piotr Bogobowicz, email: .

Administrator dba o to, aby dane osobowe były odpowiednio chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych i niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

W przypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do dostosowania do aktualnych przepisów niniejszej polityki prywatności. Dotyczy to przede wszystkim rozporządzenia RODO.

Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego oświadcza, że podejmuje starania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników.

§3. Dane osobowe i sposób ich przetwarzania

Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do programu odznak.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili Użytkownik może sprostować dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Użytkownik kontaktując się z Administratorem Strony za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej przekazuje mu swój adres e-mail będący adresem nadawcy wiadomości. W jej treści Użytkownik zawrzeć może również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, by nawiązać kontakt. W tym przypadku podane dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach kontaktowych z Użytkownikiem Strony. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, która podlegała archiwizacji, domagania się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.

Administrator gwarantuje poufność danych osobowych oraz nie udostępnia ich osobom trzecim w celach marketingowych ani w innych celach.

Dane osobowe chronione są ze szczególną starannością przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Administrator może zbierać i analizować informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Użytkownicy, ilość odsłon Strony, liczba wizyt.

Użytkownikowi przysługują poniższe uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§4. Obowiązki Użytkownika Strony i wyłączenie odpowiedzialności Administratora

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z prawem, szanując dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Wszystkie treści opublikowane przez Administratora na Stronie chronione są prawem autorskim i są własnością Administratora (zarówno treści jak i zdjęcia). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Administratorowi, będące konsekwencją wykorzystania zawartości Strony bez uprzedniej zgody Administratora.

Wykorzystanie jakichkolwiek treści zamieszczonych na Stronie bez zgody Administratora jest naruszeniem prawa autorskiego i podlega karze zgodnie z przepisami dot. ochrony własności intelektualnej.

§5. Pliki cookies

Strona może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies, które mogą być zbierane na Stronie to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, Pixel Facebooka, cookies wtyczek społecznościowych.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie etc.), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (są to cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (są to cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwiając rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnym wejściu na Stronę (tzw. trwałe cookies).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz aby zapewnić prawidłowe działanie Strony.

Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być wówczas utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pliki cookies stosowane na Stronie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

§6. Inne technologie śledzące

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Administrator informuje Użytkownika, że może stosować poniższe technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
– statystyki fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/wiezewidokowe) w oparciu o politykę prywatności Facebooka.
– kontakt e-mailowy – szczegółowo został opisany w §3 niniejszej polityki prywatności
– Facebook Pixel – narzędzie marketingowe w ramach serwisu Facebook, w ramach którego Administrator kieruje do Użytkownika określone reklamy na profilu Facebook w ramach własnego interesu marketingowego, polegającego na promocji Strony i jej zawartości. Zbierane informacje w ramach tego narzędzia są anonimowe i nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkowników. Administrator ma jedynie świadomość jakie Użytkownik podjął działania na jego Stronie. Facebook w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu, może łączyć niniejsze informacje z innymi zebranymi podczas korzystania przez Użytkownika z tego serwisu. Jest to działanie niezależne od Administratora. Więcej informacji znaleźć można w polityce prywatności Facebooka: polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

§7. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym działa Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§8. Postanowienia końcowe

Użytkownik korzystając ze Strony, korzystając z formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego, albo wysyłając wiadomość e-mail do Administratora i podejmując inne niż wymienione działania na Stronie, akceptuje jednocześnie niniejszą politykę prywatności. Administrator zaznacza, że powyższe działania jak i podanie danych osobowych poprzez formularz zgłoszeniowy jest dobrowolne lecz niezbędne do nawiązania komunikacji i przystąpienia do programu odznak.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Mapy
Media społecznościowe